Ověření registrace domény

Je doména volná?

Novinky

e-mailem |rss |archiv

 15.05.2024 12:08:08
Upgrade PHP 8 u sdíleného serveru...více »

 20.09.2023 15:49:28
Výpadek v dostupnosti mail serveru. ..více »

 06.08.2023 11:03:33
Výpadek části serverů v důsledku závady a následném problému s dodávkou energií...více »

 21.06.2023 10:23:03
Navýšení velikosti jedné přijímané i odesílané zprávy je 50 MB. Užívejte s rozmyslem, ne každý má takto velikou možnost. :)

 08.01.2023 10:19:02
Upgrade PHP 8..více »

Tipy, triky, vtípky a citáty

Povídají si dva IT:
Představ si, včera jsem se seznámil s nádhernou blondýnkou.
Ty máš ale štěstí.
Pozval jsem ji k sobe, trochu jsme pili, objal jsem ji ...
No a co dal?
Najednou mi říká: Svlékni mě!
Teeeda ...
Svlékl jsem ji tedy...
(s ohledem na sebe cenzuru byl výčet svršků a děj zkrácen),
...pak jsem ji posadil na stul vedle notebooku. Nepovídej, ty sis koupil notebook? Co maš za procesor?


SVN - Subversion VPS s SVN - Subversion jinak také aplikace pro správu (verzí) zdrojových kódu projektu. Přidaná služba, kterou Vám nainstalujeme na Váš VPS ZDARMA.
Tento doplněk, SVN - Subversion, ocení zejména tvůrci aplikací, jak vyvíjeného kódu, tak úprav v CMS projektech.

Všeobecné obchodní podmínky pro webhosting WEBMADE, spol. s r.o.

Webhosting Tojeono.cz / Všeobecné podmínky 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost WEBMADE, spol. s r.o., vydává tímto postupem podle §273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky webhostingu (dále jen "VOPW") na serverech společnosti WEBMADE, spol. s r.o.
Pro fyzické osoby platí u bodů "znevýhodňujících" podmínky, postup dle občanského zákoníku.

2. Smluvní strany

2.1. Poskytovatel:
WEBMADE, spol. s r.o.
Sídlo: Lidická 1104/177, 370 01 České Budějovice
IČ: 26041201, DIČ: CZ26041201
Zapsána v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích
Číslo evidenční: oddíl C, vložka 10767
Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., č.ú.: 2900201835/2010
Kontaktní email: webhosting@webmade.cz
(dále jen poskytovatel)

a

2.2. Zákazník:
viz. odstavec 3.2. (dále jen zákazník)

3. Definice pojmů

3.1. Poskytovatelem webhostingu je WEBMADE, spol. s r.o.
3.2. Zákazníkem je objednávající kterému jsou poskytnuty služby hostingu k profesním účelům a to na základě uzavřené smlouvy podle následujících "VOPW".
3.3. Partnerem je zákazník, který je oprávněn objednávat služby a jednat jménem jiného zákazníka.
3.4. Dealerem je zákazník, který za úplatu zprostředkovává služby webhostingu a hostingu poskytovatele.
3.5. Smlouva je soubor dokumentů definující smluvní vztahy uzavřené mezi poskytovatelem webhostingu a zákazníkem.
3.6. Provozními podmínkami webhostingu, hostingu se rozumí soubor dokumentů definující technické, organizační a cenové podmínky služeb webhostingu, hostingu. Tyto dokumenty mají písemnou povahu a jsou k dispozici na www stránkách poskytovatele služeb webhostingu.
3.7. Referencemi webhostingu se rozumí seznam vybraných domén, které jsou provozovány na serverech společnosti WEBMADE, spol. s r.o.. Tento seznam může poskytovatel zveřejnit na svých www stránkách nebo v propagačních materiálech společně s krátkým popiskem domény a odkazem na danou doménu. Pokud si zákazník nepřeje být do těchto referencí zařazen, musí toto rozhodnutí písemně oznámit na kontaktní adresu poskytovatele.
3.8. Službou webhostingu se rozumí služba poskytovaná poskytovatelem webhostingu zákazníkovi na základě smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem v souladu s VOPW, provozními podmínkami a ceníkem služby, kterými je zákazník povinen se řídit.
3.8.1. Multi webhosting (Multi web-hosting, multihosting) se rozumí služba webhostingu umožňující provoz více než jedné aplikaci (www prezentaci) pod vlastní doménou na jedné službě webhostingu.
3.8.2. vServer je služba webhostingu určená pro rozsáhlé a servery zatěžující aplikace (shopy, portály, ...), která je provozována na serveru s omezeným počtem služeb (uživatelů). Rozsah služeb upřesňuje ceník webhostingu.
3.9. Servery jsou soubory HW prostředků, na kterých mohou být provozovány Internetové služby (HTTP server, FTP server, mail server a další).
3.10. Dedikovaný server je samostatný server vyhrazený celý jedinému zákazníkovi, hosting.
3.12. Virtuální server je služba přenosu dat po síti Internet pod protokolem HTTP/S nebo provoz smluveného počtu e-mailových schránek na Internetové adrese, webhosting.
3.13. Síťová infrastruktura je soubor hardwarových a softwarových prostředků umožňující provoz serverů.
3.14. Dočasná stránka je taková www stránka, která je umístěna na zákaznický web ihned po jeho vytvoření na serveru. Stránka je na webu umístěna pouze do doby než si zákazník na server nahraje svůj vlastní obsah a tím tuto stránku přepíše. Dočasná stránka standardně obsahuje adresu www stránek a zmínku o poskytovateli služeb a odkaz na jeho web.
3.15. Provoz serveru je chod serveru za účelem přenosu dat z a na server po síti Internet.
3.16. Výpadek provozu serveru (virtuálního serveru) je přerušení chodu některé ze základních služeb serveru (virtuálního serveru), způsobující jeho úplnou nefunkčnost.
3.17. Obsah zákaznického serveru (zákaznická data) je soubor všech dokumentů ve formě souborů umístěných zákazníkem na server do jemu vyhrazené části paměťového prostoru.
3.17.1www prezentace (www aplikace) je soubor dokumentů ucelený do logické skupiny, propojené nějakým prvkem nebo vlastností.
3.18. Závadný obsah - jedná se zejména o takový obsah zákaznického serveru nebo virtuálního serveru, který je v rozporu:
3.18.1. s právním pořádkem a řádem České Republiky;
3.18.2. s mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána a která byla publikována ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv;
3.18.3. s dobrými mravy anebo se zásadami poctivého obchodního styku.
3.18.4. Závadný obsah serveru je též zejména takový obsah, který svou podstatou vykazuje znaky trestného činu podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění, nebo podle jiných předpisů trestního práva, přestupku podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, nebo podle jiných předpisů přestupkového práva ČR, správního deliktu podle předpisů správního práva ČR.
3.18.5. Závadným obsahem je též takový obsah serveru nebo virtuálního serveru v příslušné jazykové verzi, který je v rozporu s právním pořádkem, se zvyklostmi, s rozhodnutím soudu nebo právními obyčeji daného jazykového teritoria.
3.19. Registrace (převod) domény je služba realizovaná poskytovatelem a sloužící pro registraci Internetových doménových jmen (domén) II. resp. III. stupně pod vybranými národními a nadnárodními TLD (Top Level Domains).
3.20. Písemný, písemně - jedná se o dokument nebo sdělení smluvní strany ve formě listinné nebo elektronické a doručené na kontaktní adresu pro písemný styk strany druhé nebo umístěné na příslušných WWW stránkách poskytovatele a přístupné zákazníkovi prostřednictvím sítě Internet. Charakter písemného sdělení má i vyplnění formuláře na příslušných WWW stránkách poskytovatele.
3.21. Projevem svobodné vůle k uzavření smlouvy se rozumí písemné uzavření smlouvy a nebo uzavření smlouvy na služby poskytnutím kontaktních a fakturačních údajů zákazníkem v rozsahu požadovaném poskytovatelem spolu s vyjádřením souhlasu zákazníka s VOPW, s provozními podmínkami služby a ceníkem služby, a to i elektronicky prostřednictvím prostředků sítě Internet.
3.22. Oznámení (upozornění) doručené obvyklým způsobem je oznámení uskutečněné písemně.
3.23. Kontaktní adresa je poštovní adresa místa nebo adresa elektronické pošty.
3.24. Předpisy o elektronickém podpisu jsou zejména Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), v platném znění, Nařízení vlády č. 304/2001 Sb., v platném znění, Vyhláška č. 366/2001 Sb., v platném znění.
3.25. Doba čerpání služby je doba od zahájení do ukončení poskytování služby poskytovatelem zákazníkovi.
3.26. Zahájením čerpání služby je okamžik kdy zákazník začal nebo mohl začít využívat službu nebo kdy služba byla dostupná na základě VOPW a/nebo provozních podmínek služby.
3.27. Ukončením čerpání služby je okamžik kdy nabyla účinnosti výpověď čerpání služby.
3.28. Výpověď služby je písemné projevení vůle k ukončení smluvního vztahu.
3.29. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) zákazníkem. Subjektem k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů je určena ČOI - Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

4. Předmět smlouvy

4.1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat, resp. poskytnout uživateli na základě objednávky služby definované provozními podmínkami služby a závazek uživatele za tyto služby zaplatit.
4.2. Součástí smlouvy se stávají i další přílohy a veškeré písemné dodatky k této smlouvě uzavřené v období po uzavření smlouvy za účelem doplnění nebo změny smluvních a nebo provozních podmínek.
4.3. Veškeré skutečnosti uvedené ve smlouvě (včetně příloh a dodatků) jsou pro obě smluvní strany závazné.

5. Závazky poskytovatele

5.1. Poskytovatel zajistí na základě písemné žádosti (objednávky) zákazníka službu webhostingu. Forma objednávky se řídí provozními podmínkami služby webhostingu. Není-li stanoveno jinak, lze objednávku realizovat prostřednictvím prostředků sítě Internet.
5.2. Poskytovatel se zavazuje písemně informovat zákazníka o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb webhostingudle VOPW, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem, tak, aby mohla být ze strany zákazníka přijata nutná opatření. To se týká zejména přerušení provozu z důvodu nutné správy síťové infrastruktury, přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých jsou služby poskytovány.
5.3. Písemný záznam dle předchozí věty slouží jako důkazní prostředek, obecně smluvními stranami respektovaný.
5.4. Poskytovatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování služeb webhostingu zákazníkovi dle těchto VOPW v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (zejména povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.) nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů (zejména rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení atd.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí poskytovatele a nebo byly způsobeny neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu služby. Ustanovení § 421a Občanského zákoníku vzhledem k povaze poskytovaných služeb dle této smlouvy se nepoužije.
5.5. Poskytovatel vykonává svým jménem a na svůj účet majetková práva k dílu ve smyslu autorského zákona, které vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z těchto VOPW a ze smlouvy. Na dílo se dále vztahuje ustanovení §65 a 66 autorského zákona.

6. Závazky zákazníka

6.1. Zákazník souhlasí s tím, že se před zahájením čerpání služby webhostingu seznámí s obsahem VOPW, provozních podmínek a ceníku a s jejich zněním souhlasí.
6.2. Zákazník souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn v průběhu poskytování služby webhostingu změnit své VOPW, provozní podmínky nebo ceník služby. Oznámení o změně je provedeno písemně. Nesouhlasí-li uživatel s novými VOPW, provozními podmínkami nebo v případě navýšení cen se změnou v ceníku, je oprávněn vypovědět smlouvu o čerpání služby webhostingu do třiceti (30) dnů od okamžiku oznámení citovaných změn zákazníkovi. V případě, že zákazník nedoručí poskytovateli do 30 dnů od oznámení změny své rozhodnutí ukončit čerpání služby webhostingu z důvodu neakceptace nových VOPW, provozních podmínek či ceníku služby, považuje se toto za souhlas zákazníka s novým zněním VOPW, provozními podmínkami či ceníkem služby.
6.3. Nestanoví-li smlouva nebo v konkrétním případě VOPW jinak, souhlasí zákazník s tím, že poskytovatel je oprávněn:
6.3.1. uskutečnit krátkodobé přerušení v poskytování služby webhostingu na nezbytně dlouhou dobu za účelem údržby a případných oprav svých zařízení;
6.3.2. pozastavit nebo omezit poskytování služby webhostingu, pokud je poskytování služby znemožněno nebo omezeno objektivně neodvratitelnou událostí, kterou nemohla předvídat nebo jí zabránit (zejm. vyšší moc a obdobné okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu obchodního zákoníku);
6.3.3. dočasně přerušit či omezit poskytování služby webhostingu v nezbytném rozsahu bez předchozího upozornění zákazníka, je-li služba využívána v rozporu se smlouvou a dochází-li tím k ohrožení funkce zařízení poskytovatele nebo třetích subjektů. V ostatních případech podstatného porušení závazků daných VOPW nebo právními předpisy anebo smlouvou může poskytovatel omezit nebo přerušit poskytování služby webhostingu bez předchozího upozornění zákazníka, popř. po marném uplynutí lhůty, pokud ji poskytovatel stanoví k odstranění závadného stavu.
6.4. Zákazník se zavazuje písemně oznámit poskytovateli veškeré změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů poskytnutých při objednávce služby, do 10 dnů od okamžiku, kdy změna nastala. V případě nesplnění této povinnosti nese zákazník odpovědnost za vzniklou škodu.
6.5. S osobními údaji zákazníka je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. Tím není dotčeno právo poskytovatele v případě objednávky použít údaje poskytnuté v této souvislosti zákazníkem následujícím způsobem:
6.5.1. použití pro marketing v rámci služeb webhostingu poskytovatele, vývoj a zlepšení služeb webhostingu poskytovaných zákazníkům;
6.5.2. použití pro personifikaci stránek čerpaných služeb, zejména zasílání novinek a uvedení v referencích;
6.5.3. poskytnout údaje nutné pro provedení služby třetím stranám – například při registraci domény.
6.6. Zákazník souhlasí s tím, že některé údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou určité služby mohou být veřejně přístupné (např. po zadání dotazu na konkrétní doménové jméno jsou poskytována data o majiteli registrované domény jako zpracovaný datový výstup z databázích registrátorů).
6.7. Zákazník nese odpovědnost za obsah svého zákaznického serveru a je v přiměřeném rozsahu nositelem nebo vykonavatelem autorských práv ke svým datům.
6.8. Datový průtok (traffic) prezentací je neomezený. Zákazník však bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě rozsáhlých prezentací a projektů, které přetěžují servery je potřeba písemná individuální dohoda mezi poskytovatelem a zákazníkem. Při provozu download serverů nebo archívů (např. audiovizuálních dat) je zákazník povinen datový průtok hradit zvlášť a to tak, že v ceně příslušného tarifu je 5 GB přenesených dat za měsíc, při překročení tohoto limitu je poskytovatel oprávněn účtovát přenesená data dle ceníku služeb. Aplikace s nadměrným stahovaným osahem dat (erotického, pornografického, MP3, video a podobného zaměření) vyžadují písemný dodatek k této smlouvě mezi poskytovatelem a zákazníkem, v němž bude stanoven limit datového průtoku, cena za data nad tento limit a záloha na datový průtok (data nejsou umístěna na zákaznický server).
6.9. Zákazník se zavazuje provádět platby nejpozději k datu splatnosti faktury. Platbou faktury se rozumí připsání platby na účet poskytovatele. V případě prodlení s platbou je poskytovatel oprávněny účtovat zákazníkovi smluvní úrok z prodlení.
6.10. Porušení některého z ustanovení těchto VOPW zákazníkem nebo příslušné smlouvy, může být důvodem k okamžitému přerušení poskytování služby webhostingu. V takovém případě se má za to, že zákazník odstoupil od příslušné smlouvy a zákazník ztrácí nárok na vrácení zaplacené zálohy za poskytování služby.
6.11. Zákazník je povinen:
6.11.1. službu webhostingu užívat pouze způsobem, který je v souladu s těmito VOPW, s provozními podmínkami služby webhostingu, se smlouvou a s případnými pokyny poskytovatele;
6.11.2. dodržovat práva a chránit oprávněné zájmy poskytovatele a třetích osob. Nešířit informace, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy nebo těmito VOPW nebo dobrými obchodními zvyklostmi, nešířit závadný obsah;
6.11.3. pokud zákazník přenechává službu třetím osobám, je povinen seznámit tyto osoby s těmito VOPW a nese zodpovědnost za jejich dodržování.
6.11.4. reklamovat neprodleně poskytování služby webhostingu v případě vadného poskytnutí služby webhostingu bez zbytečného odkladu, při nesprávně vyúčtované ceně do dvou měsíců od doručení tohoto vyúčtování, jinak toto právo zanikne. Reklamace se uplatňuje písemně na adresu poskytovatele a musí obsahovat popis závady. Reklamace se vyřizují zpravidla ve lhůtách od 1 do 30ti kalendářních dnů, dle jejich složitosti a technické nebo administrativní náročnosti. Uplatnění reklamace proti výši účtované ceny za službu webhostingu nemá odkladný účinek a zákazník je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do termínu splatnosti. Na základě kladně vyřízené reklamace má zákazník právo na vrácení přeplatku z ceny nebo na snížení ceny.
6.12. Webový prostor multi webhostingu neslouží k uchovávání log souborů, záloh souboru webu, databáze a dalších souborů bez souvislosti s www prezentací. V případe generování logů je možné jejich uchování jeden měsíc zpětně. Soubory nesouvisející s www prezentací mohou byt odstraněny poskytovatelem.
6.13. Veškerá technická zařízení, materiály a prostředky poskytnuté nebo zapůjčené zákazníkovi v době čerpání služby webhostingu vrátí zákazník v řádném stavu poskytovateli nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo jinak nestanoví v konkrétním případě tyto VOPW.

7. Platební podmínky

7.1. Forma úhrady služeb může být realizována: úhrada zaslané výzvy k platbě (zálohová faktura), odečtení částky ze složeného kreditu, vzájemným zápočtem partnerských provizí.
7.2. V návaznosti úhrazené výzvy k platbě za objednané služby, bude zákazníkovi zaslán daňový doklad v elektronické podobě. Na základě požadavku zákazníka může být daňový doklad zaslán doporučenou zásilkou České pošty, a.s.. Poštovné bude účtováno dle tarifů a ceníku webhostingu.

8. Obecná ustanovení

8.1. VOPW, provozní podmínky a platný ceník služby webhostingu poskytovatele mají povahu jiných obchodních podmínek podle ust. § 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Zákazník tímto potvrzuje, že se s obsahem VOPW, provozních podmínek a ceníku seznámil před zahájením čerpání služby a že s jejich zněním souhlasí.
8.2. Odchylná ujednání provozních podmínkách služby nebo ceníku mají přednost před zněním VOPW.
8.3. Práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající přechází na právní nástupce poskytovatele a zákazníka. Převod práv a povinností zákazníka ze smlouvy na třetí osoby je možný pod sankcí neplatnosti smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.
8.4. Smlouva o poskytování služby webhostingu se uzavírá písemně buďto v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím sítě Internet aktem svobodné vůle k uzavření smlouvy.

9. Doba trvání smlouvy

9.1. Smlouva o poskytování služby webhostingu se uzavírá na dobu neurčitou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo jinak nestanoví v konkrétním případě tyto VOPW.
9.2. Smlouva zaniká:
9.2.1. písemnou dohodou smluvních stran;
9.2.2. uplynutím sjednané výpovědní lhůty dle písemné výpovědi, byla-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou;
9.2.3. uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána;
9.2.4. odstoupením od smlouvy. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení některé ze smluvních stran. V pochybnostech platí, že odstoupení je doručeno třetím kalendářním dnem ode dne jeho prokazatelného odeslání.
9.3. Službu lze vypovědět nejdříve ke konci započatého fakturačního období.
9.4. Veškeré peněžité pohledávky a závazky vyplývající ze smlouvy budou vyrovnány nejpozději do 30 kalendářních dnů po ukončení smlouvy.
9.5. Veškerá ustanovení těchto VOPW nebo přísl. smlouvy zůstávají v platnosti i po případném ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jakýmkoliv způsobem.

10. Náhrada škody

9.1. Přerušení nebo omezení poskytování služby webhostingu z důvodů uvedených ve smlouvě, VOPW nebo právních předpisech anebo v obchodních zvyklostech není vadným plněním poskytovatele a zákazníkovi nenáleží uplatňovat práva související s vadným plněním.
9.2. Smluvní strany jsou zajedno v tom, že není-li ve VOPW nebo ve smlouvě stanoveno jinak, v otázce náhrady eventuelních škod způsobených jednou smluvní stranou druhé smluvní straně při uplatňování této smlouvy platí zásada, že se vždy hradí pouze skutečná prokázaná škoda (nikoliv ušlý zisk).
9.3. Pro stanovení výše eventuální škody v souvislosti s poskytováním služby jsou určující technické a organizační možnosti služby vyjádřené cenou této služby pro zákazníka. Toto hledisko se uplatní zvláště tam, kde zákazník může volit mezi službami svým charakterem podobnými ale poskytovanými za různou cenu.
10.4. Odpovědnost poskytovatele při poskytování služeb dle těchto VOPW a příslušných smluv není dána:
10.4.1. nesplnil-li zákazník povinnosti stanovené těmito VOPW nebo smlouvou;
10.4.2. při využití nebo zneužití služeb třetími osobami nelegálním způsobem, jímž se rozumí mj. i situace, kdy je přístup k zákaznickým datům získán využitím slabých míst či chyb (ať už o nich poskytovatel v době využití nebo zneužití služeb mohl vědět či nikoliv), které se mohou vyskytovat ve službách nebo zařízeních poskytovatele dodaných třetími stranami, na kterém jsou služby provozovány;
10.4.3. ani v případě, že zákazníkovi nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s uplatňováním těchto VOPW nebo příslušné smlouvy povinnost hradit jakékoli nepřímé, příležitostné, zvláštní, výsledné nebo soudem (rozhodcem) nařízené odškodné, smluvní pokutu, odbytné, částku za ukončení smlouvy apod., a to i v případě, že byl poskytovatel upozorněn na možnost způsobení takových situací;
10.4.4. ani v případě, že zákazníkovi nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s uplatňováním těchto VOPW nebo příslušné smlouvy ztráta zisku, příjmů, dat nebo možnosti použití zákazníka, a to i v případě, že byl poskytovatel upozorněn na možnost způsobení takových situací;
10.4.5. ani v případě, že zákazníkovi nebo jeho odběratelům vzniknou závazky, ztráty, náklady nebo nároky, včetně odměny právního zástupce, v souvislosti nebo následkem provozu nebo zamýšleného provozu jakékoli služby zákazníka nebo výrobku, prodaného prostřednictvím zákazníka, jeho zástupců, zaměstnanců nebo pověřenců;
10.4.6. vznikne-li zákazníkovi nebo jeho odběratelům závazek nebo odpovědnost v souvislosti s:
10.4.6.1. jakoukoli újmou na zdraví či majetku, způsobenou výrobkem, který byl prodán nebo jinak šířen ve spojitosti se službou poskytovatele;
10.4.6.2. jakýmkoli materiálem dodaným zákazníkem, který porušuje nebo domněle porušuje majetková práva třetí strany;
10.4.6.3. porušením autorských práv;
10.4.6.4. jakýmkoli defektním výrobkem, který zákazník prodal prostřednictvím služby poskytovatele.

11. Důvěrnost informací

11.1. Smluvní strany považují za důvěrné ve smyslu § 271 obchodního zákoníku všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy, nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním, a tyto informace nesdělí, nezpřístupní nebo neumožní zpřístupnit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Tento závazek mlčenlivosti platí po dobu 1 roku po ukončení smlouvy. Za důvěrné jsou považovány i soubory umístěné na zákaznický server, tato data jsou navíc chráněna Autorským zákonem (č. 121/2000 Sb).
11.2. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na informaci z hlediska sjednání smluvního vztahu a VOPW, dále na informace, které jsou veřejně dostupnými, identifikační údaje a provozní doklady, které jsou nebo mohou být předmětem obchodního tajemství a jsou poskytnuty kontrolním orgánům, orgánům činným v trestním řízení nebo soudu v rámci soudního řízení vedeného mezi poskytovatelem a zákazníkem, informace vyžadované soudy, orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo daňovými poradci smluvních stran.
11.3. Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. ochranu přenášených dat přesahujících technické a provozní možnosti poskytovatele, je záležitostí zákazníka učinit na své straně příslušná opatření k zajištění důvěrnosti (např. zajistit si prostředky pro šifrovaní/dešifrování komunikace).
11.4. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, poskytovatel je oprávněn uvádět zákazníka v seznamu svých referenčních zákazníků.
11.5. Smluvní strany se dohodly, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé strany používat názvů, obchodních značek, ochranných známek, log a označení druhé strany, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
11.6. Zákazník je povinen při své činnosti podle smlouvy chránit práva k nehmotným statkům poskytovatele i jiných subjektů, jejichž užití poskytovatel zajistil zákazníkovi na základě smlouvy.

Zpracování osobních údajů dle směrnic GDPR

11.7. U zákazníků fyzických osob, jsou poskytovatelem zpracovávány jejich osobní údaje, identifikační, platební a kontaktní, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob, dále jen "GDPR", s platností od 25. 5. 2018.
11.8. Dále mohou být zpracovávány osobní údaje zaměstnanců zákazníka, zejména údaje identifikační a kontaktní, ve smyslu GDPR.
11.9. Poskytovatel zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl při uzavírání smlouvy/objednávky, a to se zřetelem na nutnost takového zpracování pro plnění obsahu smlouvy/objednávky a tedy poskytnutí služby.
11.10. Poskytovatel dále zpracovává uvedené osobní údaje a údaje o způsobech využívání služby zákazníkem pro vlastní marketingové účely související s poskytováním služby.
11.11. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je smluvním požadavkem poskytovatele. Ke zpracování osobních údajů bude docházet po dobu 10 let od ukončení poskytování služby a to s ohledem na ochranu nebo obhajobu právních nároků poskytovatele.
11.12. Poskytovatel nepředá osobní údaje třetím osobám. Vyjímku tvoří dodavatelé a subdodavatelé poskytovatele a to v případech a v míře nutné pro zajištění plnění objednaných služeb (dopravci, registr vlastníků domén, registrace SW licence, ...). Tímto nejsou dotčeny povinnosti poskytovatele stanovené zvláštním právním předpisem.
11.13. Zákazník má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů právo:
11.13.1 Žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů.
11.13.2 Žádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.
11.13.3 Žádat, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případné omezení jejich zpracování.
11.13.4 Vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu.
11.14. Poskytovatel má povinnost oznámit zákazníkovi porušení zabezpečení
V případech, kdy dojde k porušení zabezpečení například v důsledku krádeže, úmyslným útokem na firemní systémy, neoprávněným použitím osobních údajů zaměstnancem, náhodnou ztrátou nebo selháním zařízení, je poskytovatel povinnen:
11.14.1 Dostatečným způsobem reagovat na incident pro minimalizaci případné škody.
11.14.2 Posoudit závažnost incidentu - jak závažné nebo podstatné jsou okolnosti a jak je pravděpodobné, že může osobám údajů nastat škoda nebo újma.
11.14.3 Podle posouzení závažnosti incidentu oznámit porušení zabezpečení poškozeným zákazníkům a úřadu na ochranu osobních údajů.
11.15. Při poskytování služeb může ze strany poskytovatele rovněž docházet ke zpracování osobních údajů z pozice zpracovatele. Kategorizace zpracovávaných osobních údajů se odvíjí od typu poskytované služby poskytovatelem zákazníkovi/partnerovi. Tyto VOPW upravují povinnosti poskytovatele, v pozici zpracovatele, a zákazníka/partnera, v pozici správce, vyplývající ze zpracování osobních údajů v souladu s článkem 28 GDPR.
11.16. Při poskytování služeb nebude docházet ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů. Zákazník/partner je povinen zajistit, že poskytovateli nebudou předány žádné osobní údaje zvláštních kategorií.
11.17. Poskytovatel se zákazníkovi/partnerovi zavazuje být nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pro splnění povinnosti správce, reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů.
11.18. Zákazník/partner se tímto vůči poskytovateli výslovně zavazuje k dodržování veškerých povinností, které mu jako správci osobních údajů ve smyslu GDPR, plynou z těchto VOPW, smluvních ujednání, ustanovení GDPR, příslušných zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů. Závazek zákazníka/partnera dle předchozí věty zahrnuje mj. jeho povinnost předávat poskytovateli jen takové osobní údaje, k nimž disponuje platným právním titulem ve smyslu čl. 6 GDPR, a to při dodržení veškerých zásad upravených v čl. 5 GDPR a souvisejících právních povinností. Za tímto účelem se zákazník/partner zavazuje mj. zajistit, že ke zpracovávání osobních údajů formou jejich předání a uložení bude po celou dobu zpracovávání disponovat platným právním titulem splňujícím požadavky GDPR a dalších právních předpisů. O případné změně bude poskytovatele neprodleně informovat.
11.19. Bez ohledu na právní titul, na jehož základě ke zpracovávání osobních údajů dochází, se zákazník/partner mající vztah pozice správce k osobním údajům se zavazuje plnit svoji informační povinnost vůči subjektům osobních údajů vyplývající z článku 13 a násl. GDPR včetně informování o automatizovaném zpracování osobních údajů ve formě profilování.
11.20.V případě porušení povinnosti stanovené tímto článkem podmínek, se zákazník zavazuje nahradit poskytovateli jakoukoli (majetkovou i nemajetkovou) újmu, která mu v důsledku daného porušení nebo v souvislosti s ním vznikne. Smluvní strany se zavazují zajistit splnění povinností, jež jim plynou z GDPR a tohoto článku podmínek.

12. Závěrečná ujednání

12.1. Případné spory budou přednostně řešeny vzájemným jednáním mezi účastníky: poskytovatelem a zákazníkem. Nebude-li dohoda stran možná, smluvní strany se dohodly, že spory vzniklé mezi nimi z této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, a to třemi rozhodci, z nichž každá smluvní strana zvolí jednoho rozhodce a oznámí jméno a adresu druhé smluvní straně. Tito rozhodci zvolí třetího rozhodce a v této sestavě rozhodnou spor, který bude zahájen doručením písemné žaloby kterémukoliv z rozhodců, a to doporučeným dopisem. Náklady rozhodčího řízení, tj. honorář rozhodců zahrnující i jejich administrativní náklady a náklady právního zastoupení uhradí ze svého ta strana, která neměla ve sporu úspěch, a to v takovém poměru, v jakém ve sporu podlehla. Výši nákladů řízení určí rozhodci ve svém nálezu. Strany se též dohodly, že rozhodčí řízení se bude konat jen na základě písemných podkladů předaných stranami a ústní jednání rozhodci svolají jen tehdy, budou-li to považovat za nezbytné k vydání rozhodnutí; v takovém případě se rozhodčí řízení bude konat u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře v Českých Budějovicích.
12.2. Rozhodci mohou spor rozhodnout podle zásad spravedlnosti. Podrobnosti stanoví zákon č. 216/1994 Sb., v platném znění.
12.3. Smluvní vztahy mezi poskytovatelem a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména obchodním zákoníkem. Uzavřením smlouvy smluvní strany souhlasí za použití § 262 obchodního zákoníku, že právní vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí především obchodním zákoníkem, popř. ve spojení s občanským zákoníkem ve smyslu § 261/6 obchodního zákoníku.
12.4. V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními smlouvy a VOPW, mají přednost ustanovení smlouvy před VOPW.
12.5. VOPW pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších VOPW.
12.6. VOPW jsou zveřejněny po dobu 24 hod. denně na síti Internet a jsou v tištěné podobě k dispozici na poštovní adrese poskytovatele.
12.7. Tyto VOPW nabývají platnosti a účinnosti dnem 27.7.2018.